مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

متن عنوان دلخواه برای نمونه کارها

متن عنوان ثانویه دلخواه برای نمونه کارها

ترجمه رسمی روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات شرکتها

 در مواردیکه در  صورت احراز جهت تایید اسناد نیاز به اگهی روزنامه رسمی باشد :

الف) اصل روزنامه رسمی

 ب) تصویر برابر با اصل آن توسط شرکت روزنامه رسمی

ج) انطباق آن با اصل در سامانه روزنامه رسمی توسط مترجم و کارشناس قابل ترجمه و تأیید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر فقره