مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی گواهی مالیاتی

هزینه پایه ترجمه: ۳۰۰.۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر صفحه

ترجمه رسمی گواهی مالیاتی

الف) گواهی‌های مالیاتی با مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید است.

ب) ترازنامه شرکت‌های دولتی با تأییدسازمان حسابرسی

ج) در مواردیکه تراز نامه شرکتهای غیر دولتی توسط مؤسسات حسابرسی بررسی شده باشد  با ارائه روزنامه رسمی مؤسسه و شرکت حسابرسی شده  و در صورت حسابرسی توسط حسابدارانی که دارای کارت حسابرسی شاغل انفرادی با ارائه نامه از سازمان حسابرسی و امضای حسابرس خبره با ارائه تأییدیه از انجمن حسابرسان خبره قابل ترجمه و تأیید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۳۰۰٫۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر صفحه