مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی اصل یا رونوشت سند ازدواج

هزینه پایه ترجمه: ۵۰۰،۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر جلد

ترجمه رسمی اصل یا رونوشت سند ازدواج

الف) اصل سند ازدواج و یا اصل رونوشت آن که توسط دفترخانه اسناد رسمی صادر کننده آن تصدیق شده باشد با ارائه شناسنامه یکی از زوجین که واقعه ازدواج در آن ثبت شده باشد قابل ترجمه و تأیید است.

 ب) در مورد اتباع خارجی، صرفاً گواهی های ازدواج صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور قابل ترجمه و تأیید می باشد.

 ج) در صورتی که یکی از زوجین ایرانی باشد گواهی‌های ازدواج صادره از وزارت کشور با ارائه شناسنامه فرد ایرانی که واقعه ازدواج در شناسنامه ثبت شده باشد قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

د) اقرار رسمی به زوجیت و ازدواج موقت در صورتی ترجمه و تأیید می‌شود که در دفاتر اسناد رسی ثبت شده باشد و با درج در شناسنامه و ممهور به مهر ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۵۰۰،۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر جلد